ADVOKAT JØRGEN NØRGAARD

PRISLISTE 2008

Sagstype  
Aktionæroverenskomst, standard.............................................
Ansættelsesaftale - arbejdsgivers pligtmæssige, standard............
Arealoverførsel (inkl. skøde og tinglysning)................................
Arveafkaldserklæring.............................................................
Bodeling ved separation/skilsmisse...........................................
Boligrådgivning for køber, inkl. skøde og tinglysning. De anførte priser forudsætter, 
at der er købsaftale fra mægler:
- Villa (Uanset købesummens størrelse)....................................
- Sommerhus (Uanset købesummens størrelse)..........................
- Ejerlejlighed (Uanset købesummens størrelse)..........................
Boligrådgivning for sælger (Uanset ejendomstype og købesummens størrelse)...........................................................................
Børnetestamente, kortfattet..................................................
Direktørkontrakt, standard.....................................................
Dødsbobehandling.................................................................
Entrepriseaftale....................................................................
Erhvervsejendom - repræsentation af køber eller sælger...............
Erstatningssag - personskade.................................................
Forpagtningskontrakt, -forretning............................................
Forpagtningskontrakt, -landbrugsjord.......................................
Forretningsoverdragelse (inkl. skøde/købskontrakt).....................
Forsikringssag......................................................................
Gældsbrev, standard (inkl. afviklingstabel)................................. Interessentskabskontrakt, standard.........................................
Lejekontrakt, bolig, typeformular.............................................
Lejekontrakt, erhverv, standard..............................................
Mortifikationssag..................................................................
Omprioritering......................................................................
Pantebrev (inkl. afviklingstabel og tinglysning)...........................
Retshjælp, offentlig. Fra kr.....................................................
Retssagsbehandling..............................................................
Samejeoverenskomst, standard, samlevende par........................
Selskabsstiftelse:
- Aktieselskab.....................................................................
- Anpartsselskab..................................................................
Testamente, kortfattet.........................................................
Udstykningssag (inkl. skøde og tinglysning)...............................
Vedtægt - forening/klub, standard...........................................
Ægtepagt, kortfattet............................................................
Ægteskabssag.....................................................................

(-) Efter tidsforbrug

Vesterbro 17 · Postbox 118 · 9000 Aalborg
Telefon 98 13 85 14 · Telefax 98 13 85 01
adv.j.noergaard@mail.dk · www.advokat-aalborg..dk

 

 

Pris excl. moms
3.000,-
1.200,-
8.000,-
750,-
(-)5.700,-
5.700,-
6.200,-

3.400,-
2.100,-
3.000,-
(-)
4.000,-
(-)
(-)
5.500,-
3.000,-
(-)
(-)
750,-
3.500,-
800,-
5.000,-
3.000,-
(-)
1.200,-
160,-
(-)
3.000,-

5.000,-
4.000,-
2.100,-
8.000,-
4.000,-
2.500,-
(-)